ADVOCATENKANTOOR HET LAGE LAND
 

Van Nelleweg 1    (oude Van Nelle fabriek)

(Expeditiegebouw)                                                          

3044 BC    Rotterdam

tel:       +31 (0)6 24747581

email:  jjvermaat@lagelandadvocatenkantoor.nl

Bel of email voor het stellen van vragen en/of het maken van een afspraak.  Er wordt slechts op afspraak gewerkt. Hiervoor kunt u met mij bellen, mailen of Whatsappen tussen 10:00 en 17:00.


Interne klachtenregeling

 

Artikel 1 begripsbepalingen

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat  over de totstandkoming van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie;       

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 toepassingsgebied

  • Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de advocaat en de cliënt.
  • De advocaat draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 informatie bij aanvang dienstverlening

  • De kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt via de website en is op aanvraag verkrijgbaar. De advocaat wijst de cliënt erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling  hanteert en deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5 interne klachtenprocedure

  • De klachtenprocedure houdt in dat er een gesprek zal plaatsvinden met de klachtenfunctionaris en de  betrokken partijen. Indien gewenst kan de klager een vertrouwenspersoon meenemen.
  • De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze  termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de  klacht wordt gegeven.
  • De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie wordt geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
  • Indien de klacht naar  tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en  degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
  • Wanneer de behandeling van de klacht op grond van de kantoorklachtenregeling niet leidt tot een  bevredigende oplossing dan kan de klager een klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

  • De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtenbehandeling geheimhouding in acht.
  • De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.