Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Het Lage Land

 

 

 1. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden met uitsluiting van het bepaalde in artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Het Lage Land. Een opdracht gericht aan een aan Het Lage Land Advocatenkantoor verbonden persoon, wordt geacht uitsluitend aan Het Lage Land Advocatenkantoor te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende persoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.

 

 1. Bij inschakeling van derden zal Advocatenkantoor Het Lage Land de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 1. Het Lage Land Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onregelmatigheden of onvolkomenheden in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Hieronder wordt eveneens begrepen het niet-tijdige toeleveren van documenten en/of gegevens.

 

 1. De aansprakelijkheid van Het Lage Land Advocatenkantoor uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nimmer meer bedragen dan het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Het Lage Land Advocatenkantoor beperkt tot maximaal het over de laatste 6 maanden door cliënt verschuldigde honorarium.

 

 1. Het Lage Land Advocatenkantoor is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een overeengekomen, of bij gebreke hiervan, een redelijk honorarium aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Het honorarium is gebaseerd op het ten tijde van de acceptatie van de opdracht geldende basisuurtarief zoals schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever. Het basisuurtarief bedraagt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, tenminste € 150,00 per uur te vermeerderen met de BTW.

 

 1. De opdrachtgever is aan Het Lage Land Advocatenkantoor tevens de kosten verschuldigd welke in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt. Het Lage Land Advocaten is gerechtigd tussentijds aan de opdrachtgever honorarium, kantoorkosten en onkosten in rekening te brengen.

 

 1. Het Lage Land Advocatenkantoor houdt zich het recht voor een zekerheid van betaling te verlangen in de vorm van een voorschot voorafgaande of gedurende de uitvoering van de opdracht. In geval van gefinancierde rechtsbijstand zal dit voorschot worden vastgesteld op basis van de te verwachten eigen bijdrage, te vermeerderen met onkosten (verschotten) welke niet of slechts gedeeltelijk door de toevoeging zijn gedekt zoals deurwaarderskosten, griffierecht, informatiekosten, getuigengeld en dergelijke.

 

 1. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien het kantoor namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), de RvR zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever en evt. partner kan opvragen bij de overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

 

 1. Bij het verlenen van opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtsbijstand de sofinummers (burgerservicenummers) en eventuele inkomensbewijzen te verstrekken voorafgaand aan de rechtsbijstand. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever tot het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke toevoeging heeft afgegeven. Indien de rechtsbijstand is aangevangen voor de afgifte van voornoemde toevoeging kan het kantoor deze werkzaamheden in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

 1. De opdrachtgever dient, tenzij anders vermeld, de declaraties van Het Lage Land Advocatenkantoor binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever in dit geval de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke 15% van het openstaande saldo bedragen.

 

 1. Het Lage Land Advocatenkantoor zal indien een declaratie niet tijdig door cliënt wordt voldaan, alle werkzaamheden voor cliënt, waaronder eveneens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, opschorten. Het verlopen van termijnen komt, indien de opdrachtgever niet tijdig de (voorschot)declaratie, eigen bijdrage en/of verschotten heeft betaald voor zijn/haar rekening en risico.

 

 1. De bemoeiingen van Het Lage Land Advocatenkantoor terzake van een verstrekte opdracht worden in ieder geval geacht te zijn geëindigd op de datum van verzending van de slotdeclaratie dan wel bij gefinancierde rechtshulp, van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten is. Indien het dossier is overgedragen geldt de datum van overdracht als einde van de werkzaamheden.Iedere aansprakelijkheid vervalt na het verloop van 5 jaar na de aanvang van de dag,volgende op die waarop de bemoeiingen zijn geëindigd. Afgesloten dossiers worden na ommekomst van 5 jaar te rekenen vanaf de datum van de slotdeclaratie althans te rekenen vanaf de datum waarop de schriftelijke mededeling dat het dossier is gesloten is verzonden, vernietigd.

 

 1. Het Lage Land Advocatenkantoor is lid van de VAKAR. De Vakar heeft een klachtenregeling vastgesteld. De klacht dient binnen 3 maanden na het moment waarop de cliënt kennis neemt of redelijkerwijs kennis kan nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding geeft, bij voornoemd kantoor in te dienen. Cliënt ontvangt na indiening van de klacht een exemplaar van de klachtenregeling.

 

 1. Het Lage Land Advocatenkantoor is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24477200. Advocaat mr. J.J. Vermaat is als advocaat lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en in die hoedanigheid geregistreerd bij de BAR onder kenmerk A18426.

 

 1. De rechtsbijstand tussen de opdrachtgever en Het Lage Land Advocatenkantoor is onderworpen aan het Nederlands recht.

 

 1. Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers en associés van Het Lage Land Advocatenkantoor.

 

Versie: januari 2011