“Pro Deo”

Gesubsidieerde Rechtsbijstand voor onvermogenden (toevoeging Raad voor Rechtsbijstand):

 

Indien u voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand in aanmerking komt staan wij u graag en met dezelfde inzet bij. Voor de (wisselende) criteria en inkomensgrenzen voor een toevoeging verwijs ik u naar

In een notendop:       

Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt worden de kosten die u aan uw advocaat dient te betalen grotendeels door de Raad voor Rechtsbijstand rechtstreeks aan de advocaat voldaan.

Uw advocaat toetst of u in aanmerking komt voor een toevoeging en zorgt voor de aanvraag welke wordt ingediend bij de Raad te Den Haag. De Raad zal op basis van uw BurgerServiceNummer en adres een aantal bronnen raadplegen om uw aanvraag te beoordelen. U dient er rekening mee te houden dat in ieder geval de belastingdienst en de basisadministratie van uw gemeente zal worden geraadpleegd.

U betaalt voor de behandeling van uw zaak slechts een eigen bijdrage aan uw advocaat welke door de Raad wordt vastgesteld op basis van de hoogte van uw inkomen. Van het besluit van de Raad om een toevoeging te verlenen en de hoogte van de eigenbijdrage krijgt u rechtstreeks van de Raad bericht.

De minimale eigen bijdrage is € 193,00 (per zaak). In sommige gevallen is er geheel geen eigen bijdrage verschuldigd. Dit is het geval indien u in een strafrechtelijke zaak bent betrokken.

Via deze link kunt u lezen of u voor een toevoeging in aanmerking kunt komen:

internetsite Raad voor Rechtsbijstand

In voorkomende gevallen zal er bij afwijzing een verzoek moeten worden ingediend om het peiljaar te verleggen, omdat men bijvoorbeeld in het verleden een hoger inkomen genoot dan nu. Dit houdt in dat de Raad voor Rechtsbijstand bij haar beoordeling uitgaat van het inkomen van een meer recent jaar (peiljaar is t- 2 jaar).

Voldoende belang?

Rechtsbijstand wordt, als zijnde van onvoldoende belang niet verleend indien het op geld waardeerbare belang beneden een bedrag van € 500,00 blijft. Indien het belang bestaat uit een periodiek te betalen, of te ontvangen waarde, wordt het belang gesteld op de waarde van de betaling of ontvangst, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze waarde moet worden betaald dan wel ontvangen in een periode van ten hoogste twee jaar. In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde kan rechtsbijstand of een toevoeging worden verleend indien zwaarwegende belangen van de rechtzoekende dit rechtvaardigen.

overige kosten

Kosten welke niet of deels worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand zoals griffierechten, informatiekosten dienen aan de advocaat te worden betaald. U zult hiertoe een separate declaratie ontvangen. Doorgaans zullen de kosten voor uw zaak vooraf moeten worden voldaan.

Indien wordt geprocedeerd op basis van een toevoeging zal de rechtzoekende in beginsel recht hebben op een korting op de griffierechten. Dit kan tot ¾ van de griffiekosten schelen. Bespreek deze mogelijkheid met uw advocaat.

NB!

Indien u bij een procedure in (overwegende mate) het ongelijk wordt gesteld kunt u worden veroordeeld tot betaling van (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij. Deze kostenveroordeling wordt niet vergoed in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en zult u zelf dienen te voldoen.