ADVOCATENKANTOOR HET LAGE LAND
 

De tarieven voor de behandeling van uw dossier / procedure hangen af van de complexiteit en het belang van de zaak. Daarnaast wordt er op zogenaamde "pro-deo" basis gewerkt middels de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt betaald u doorgaans een geringe eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en gezinssamenstelling. U kunt hierover meer lezen op de internetsite van de RvR  https://www.rvr.org


 

Het uurtarief bedraagt tussen de € 150,00 en € 225,00 te vermeerderen met de BTW. Kantoorkosten zijn hierbij inbegrepen. Naast een uurtarief is het mogelijk om een prijsafspraak te maken voor de behandeling van uw procedure of geschil. De financiële afspraken en een inschatting van de zaak alsmede de te verwachten werkzaamheden worden  altijd in een opdrachtbevestiging vastgelegd. 

 

 

Algemene Voorwaarden Het Lage Land Advocatenkantoor

 

 

1.           Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden met uitsluiting van het bepaalde in artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor Het Lage Land. Een opdracht gericht aan een aan Het Lage Land Advocatenkantoor verbonden persoon, wordt geacht uitsluitend aan Het Lage Land Advocatenkantoor te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende persoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.

 

2.           Bij inschakeling van derden zal Advocatenkantoor Het Lage Land de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.           Het Lage Land Advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onregelmatigheden of  onvolkomenheden in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Hieronder wordt eveneens  begrepen het niet-tijdige toeleveren van documenten en/of gegevens.

 

4.           De aansprakelijkheid van Het Lage Land Advocatenkantoor uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch zal nimmer meer bedragen dan het door de          beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Het  Lage Land Advocatenkantoor beperkt tot maximaal het over de laatste 6 maanden door cliënt verschuldigde honorarium.

 

5.           Het Lage Land Advocatenkantoor is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een   overeengekomen, of bij gebreke hiervan, een redelijk honorarium aan de opdrachtgever in rekening te   brengen. Het honorarium is gebaseerd op het ten tijde van de acceptatie van de opdracht geldende basisuurtarief zoals schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever. Het basisuurtarief bedraagt, tenzij   nadrukkelijk anders overeengekomen, tenminste € 185,00 per uur te vermeerderen met de BTW.

 

6.           De opdrachtgever is aan Het Lage Land Advocatenkantoor tevens de kosten verschuldigd welke in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt. Het Lage Land Advocaten is gerechtigd tussentijds aan de opdrachtgever honorarium, kantoorkosten en onkosten in rekening te brengen.

 

7.           Het Lage Land Advocatenkantoor houdt zich het recht voor een zekerheid van betaling te verlangen in de vorm van een voorschot voorafgaande of gedurende de uitvoering van de opdracht. In geval van gefinancierde rechtsbijstand zal dit voorschot worden vastgesteld op basis van de te verwachten eigen bijdrage, te vermeerderen met onkosten (verschotten) welke niet of slechts gedeeltelijk door de  toevoeging zijn gedekt zoals deurwaarderskosten, griffierecht, informatiekosten, getuigengeld en               dergelijke.

 

8.           De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien het kantoor namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), de RvR zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever en evt. partner kan opvragen bij de overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

 

9.           Bij het verlenen van opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtsbijstand de sofinummers (burgerservicenummers) en eventuele inkomensbewijzen te verstrekken voorafgaand aan de rechtsbijstand. Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van de opdrachtgever tot het moment waarop de Raad voor Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke toevoeging  heeft afgegeven. Indien de rechtsbijstand is aangevangen voor de afgifte van voornoemde toevoeging      kan het kantoor deze werkzaamheden in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

10.         De opdrachtgever dient, tenzij anders vermeld, de declaraties van Het Lage Land Advocatenkantoor  binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in      verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever  in dit geval de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke 15% van het openstaande saldo bedragen.

 

11.         Het Lage Land Advocatenkantoor zal indien een declaratie niet tijdig door cliënt wordt voldaan, alle  werkzaamheden voor cliënt, waaronder eveneens begrepen de werkzaamheden voor andere opdrachten dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, opschorten. Het verlopen van termijnen komt, indien de opdrachtgever niet tijdig de (voorschot)declaratie, eigen bijdrage en/of  verschotten heeft betaald voor zijn/haar rekening en risico.

 

12.         De bemoeiingen van Het Lage Land Advocatenkantoor ter zake van een verstrekte opdracht worden in ieder geval geacht te zijn geëindigd op de datum van verzending van de slotdeclaratie dan wel bij  gefinancierde rechtshulp, van de schriftelijke mededeling dat het dossier gesloten is. Indien het dossier  is overgedragen geldt de datum van overdracht als einde van de werkzaamheden. Iedere aansprakelijkheid vervalt na het verloop van 5 jaar na de aanvang van de dag volgende op die waarop de bemoeiingen zijn geëindigd. Afgesloten dossiers worden na ommekomst van 5 jaar te  rekenen vanaf de datum van de slotdeclaratie althans te rekenen vanaf de datum waarop de schriftelijke        mededeling dat het dossier is gesloten is verzonden, vernietigd.           

 

13.         Het Lage Land Advocatenkantoor is lid van de Geschillencommissie Advocatuur. De klacht dient binnen 3 maanden na het moment waarop de cliënt kennis neemt of redelijkerwijs kennis kan nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding geeft, bij voornoemd kantoor in te dienen. Cliënt ontvangt na indiening van de klacht een exemplaar van de klachtenregeling. 

 

14.         Het Lage Land Advocatenkantoor is een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24477200. Advocaat mr. J.J. Vermaat is als advocaat lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en in die hoedanigheid geregistreerd bij de BAR onder kenmerk A18426.

 

15.         De rechtsbijstand tussen de opdrachtgever en Het Lage Land Advocatenkantoor is onderworpen aan het Nederlands recht.

 

16.         Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers en associés van Het Lage Land Advocatenkantoor.

 

 

 

PRIVACY POLICY AVG

 

Ons kantoor (het Lage Land Advocatenkantoor) gaat zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. De persoonsgegevens verkrijgen wij van onze cliënten, dan wel zijn afkomstig uit openbare bronnen, zoals handelsregister of kadaster.


Doel:

 

Het kantoor gebruikt persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van onze juridische dienstverlening en de aan ons verleende opdrachten daartoe, het voeren van onze administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Zo zijn wij wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten te controleren en een kopie te bewaren van het gecontroleerde legitimatiebewijs.

 

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens:

 

Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De wet kent verschillende termijnen, die verschillen per persoonsgegeven en/of per doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

 

Ons kantoor bewaart haar dossiers in digitale en fysieke vorm tot 5 jaar na afsluiting van het dossier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

 

Het kantoor deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en/of haar bedrijfsactiviteiten en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens voor ons verwerken in onze opdracht dragen wij er zorg voor dat deze derde minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht neemt. Daarnaast verstrekt het kantoor uw persoonsgegevens aan andere derden, slechts met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Uw rechten:

 

U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, het recht om een verzoek in te dienen tot correctie, aanvulling en verwijdering van persoonsgegevens. Bovendien heeft u het recht om beperking van de verwerking te vragen, het recht om te vragen om gegevens digitaal te verkrijgen en te vragen gegevens over te dragen (data-portabiliteit).

 

Wanneer de verwerking van een persoonsgegeven is gebaseerd op uw toestemming heeft u het recht deze in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

U heeft het recht om bij het kantoor bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Uw verzoeken worden overeenkomstig de AVG behandeld. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om nadere informatie om duidelijkheid te verkrijgen over uw identiteit.

 

Wanneer u uw persoonsgegevens niet verstrekt of niet langer meer verstrekt kunnen wij mogelijk geen uitvoering geven aan de opdracht en niet voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen, waardoor wij deze niet met u kunnen sluiten en/of voortzetten. Dit heeft in het bijzonder te gelden voor gesubsidieerde rechtsbijstand middels de Raad voor Rechtsbijstand.


Slot

 

Het kantoor wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Het kantoor zal uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en op een behoorlijke en passende wijze verwerken en beveiligen. Dit om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

Het Lage Land Advocatenkantoor gevestigd aan de Van Nelleweg 1, 3044 BC te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Jeroen Vermaat is het contactpersoon van het kantoor, hij is te bereiken via e-mail:

 

jjvermaat@lagelandadvocatenkantoor.nl

 

 

laatste update januari 2021